Trong mặt phẳng phức (Aleft( { – 4;1} right),Bleft( {1;3} right),Cleft( { – 6;0} right)) lần lượt biểu diễn các số phức ({z_1},{z_2},{z_3}) . Trọng tâm G của tam giác ABC biểu diễn số phức nào sau đây?

Câu hỏi: Trong mặt phẳng phức (Aleft( { – 4;1} right),Bleft( {1;3} right),Cleft( { – 6;0} right)) lần lượt biểu diễn các số phức ({z_1},{z_2},{z_3}) . Trọng tâm G của…

Continue Reading
Close Menu