Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số tuần hoàn?

Câu hỏi: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số tuần hoàn? A. (y = x + 1)       B. (y = {x^2}) C. (y = frac{{x – 1}}{{x + 2}}) D. (y = {mathop{rm s}nolimits} {rm{inx}}) Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: D Hàm (y = sin …

hoc tap k12