Trong các hàm sô sau đây, hàm số nào có giá trị nhỏ nhất trân tập xác định ?

Câu hỏi: Trong các hàm sô sau đây, hàm số nào có giá trị nhỏ nhất trân tập xác định ? A. (y = {x^3} – 3{x^2} – 6) B. (y = {x^4} – 3{x^2} – 1) C. (y = frac{{2x + 1}}{{x – 1}}) D. (y = frac{{{x^2} + 3x + 5}}{{x – 1}}) Đáp […]

hoc tap toan