Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số (y = m{x^3} + left( {m + 2} right){x^2} + x – 1) có cực đại và cực tiểu.

Câu hỏi: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số (y = m{x^3} + left( {m + 2} right){x^2} + x – 1) có cực đại và cực tiểu. A. (m > 1) B. (m ne  – 2) C. (m ne 0) D. (forall m in mathbb{R}) Hãy chọn […]

hoc tap toan