Tìm nghiệm của phương trình sin^2{x}+sinx=0 thỏa điều kiện -pi/2

Câu hỏi: Tìm nghiệm của phương trình ({sin ^2}x + {mathop{rm s}nolimits} {rm{inx}} = 0) thỏa mãn điều kiện ( – frac{pi }{2} A. (x = frac{pi }{2}) B. (x = pi ) C. (x = 0) D. (x = frac{pi }{3}) Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C ({sin ^2}x + sin x …

hoc tap k12