Tìm m để phương trình 2sin^2{x}+msin2x=2m vô nghiệm

Câu hỏi: Tìm (m)để phương trình (2{sin ^2}x + m.sin ,2x = 2m) vô nghiệm. A. (m B. (m le 0;,m ge frac{4}{3}) C. (0 le m le frac{4}{3}) D. (left[ begin{array}{l}m frac{4}{3}end{array} right.) Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: D (begin{array}{l}2{sin ^2}x + msin 2x = 2m\ Leftrightarrow 1 – cos 2x + …

hoc tap k12