Tìm giá trị cực tiểu ({y_{CT}}) của hàm số (y = 2{x^3} + 3{x^2} – 12x + 2.)

Câu hỏi: Tìm giá trị cực tiểu ({y_{CT}}) của hàm số (y = 2{x^3} + 3{x^2} – 12x + 2.) A. ({y_{CT}} =  – 21) B. ({y_{CT}} =  – 5) C. ({y_{CT}} = 6) D. ({y_{CT}} =  – 6) Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp […]

hoc tap toan