Bài 28 trang 48 sgk Toán 8 tập 2, Cho bất phương trình x2 > 0…

Cho bất phương trình x2 > 0. Bài 28 trang 48 sgk toán 8 tập 2 – Bất phương trình bậc nhất một ẩn Cho bất phương trình x2 > 0 a) Chứng tỏ x = 2, x = -3 là nghiệm của bất phương trình đã cho. b) Có phải mọi giá trị của …

Bài 28 trang 48 sgk Toán 8 tập 2, Cho bất phương trình x2 > 0…

Read More »

Tìm tất cả các điểm thuộc đồ thị hàm số (y = frac{{2x + 1}}{{x – 1}}) có khoảng cách đến trục hoành bằng 1.

Câu hỏi: Tìm tất cả các điểm thuộc đồ thị hàm số (y = frac{{2x + 1}}{{x – 1}}) có khoảng cách đến trục hoành bằng 1. A. (Mleft( {0; – 1} right),Nleft( { – 2;1} right)) B. (Mleft( { – 2;1} right)) C. (Mleft( {0; – 1} right),Nleft( { – 1; – 1} right)) …

Tìm tất cả các điểm thuộc đồ thị hàm số (y = frac{{2x + 1}}{{x – 1}}) có khoảng cách đến trục hoành bằng 1.Read More »

Cho hàm số (y = frac{{ – 2x – 3}}{{x – 1}}) . Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

Câu hỏi: Cho hàm số (y = frac{{ – 2x – 3}}{{x – 1}}) . Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai? A. Đồ thị hàm số đã cho không có điểm cực trị B. Hàm số đồng biến trên các khoảng (left( { – infty ;1} right)) và (left( {1; + infty …

Cho hàm số (y = frac{{ – 2x – 3}}{{x – 1}}) . Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?Read More »

Cho đồ thị (left( C right):y = frac{{x – 3}}{{x + 1}}). Biết rằng, có hai điểm phân biệt thuộc đồ thị (C) và cách đều hai trục tọa độ. Giả sử các điểm đó lần lượt là M và N. Tìm độ dài đoạn thẳng MN.

Câu hỏi: Cho đồ thị (left( C right):y = frac{{x – 3}}{{x + 1}}). Biết rằng, có hai điểm phân biệt thuộc đồ thị (C) và cách đều hai trục tọa độ. Giả sử các điểm đó lần lượt là M và N. Tìm độ dài đoạn thẳng MN. A. (MN = 4sqrt 2 ) …

Cho đồ thị (left( C right):y = frac{{x – 3}}{{x + 1}}). Biết rằng, có hai điểm phân biệt thuộc đồ thị (C) và cách đều hai trục tọa độ. Giả sử các điểm đó lần lượt là M và N. Tìm độ dài đoạn thẳng MN.Read More »

Tìm khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm bất kỳ thuộc hai nhánh của đồ thị hàm số (y = frac{{2x – 1}}{{x – 1}}.)

Câu hỏi: Tìm khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm bất kỳ thuộc hai nhánh của đồ thị hàm số (y = frac{{2x – 1}}{{x – 1}}.) A. (2sqrt 3 ).  B. (2sqrt 5 ). C. (1). D. (2sqrt 2 ). trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án bên dưới Đáp án đúng: …

Tìm khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm bất kỳ thuộc hai nhánh của đồ thị hàm số (y = frac{{2x – 1}}{{x – 1}}.)Read More »

Đồ thị hàm số (y = 2{x^4} – 7{x^2} + 4) cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm?

Câu hỏi: Đồ thị hàm số (y = 2{x^4} – 7{x^2} + 4) cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm? A. 2 B. 3 C. 4 D. 1 trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án bên dưới Đáp án đúng: C Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số và trục …

Đồ thị hàm số (y = 2{x^4} – 7{x^2} + 4) cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm?Read More »

Giải Bài 10 trang 36 SGK Hình học 11 – Chương 1

Giải bài 10 trang 36 SGK Hình học 11. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? Đề bài Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? (A) Hai đường thẳng bất kì luôn đồng dạng (B) Hai đường tròn bất kì luôn đồng dạng (C) Hai hình vuông bất kì luôn đồng …

Giải Bài 10 trang 36 SGK Hình học 11 – Chương 1Read More »

Giải Bài 9 trang 36 SGK Hình học 11 – Chương 1

Giải bài 9 trang 36 SGK Hình học 11. Trong các hình sau, hình nào có vô số tâm đối xứng Đề bài Trong các hình sau, hình nào có vô số tâm đối xứng (A) Hai đường thẳng cắt nhau (B) Đường elip (C) Hai đường thẳng song song (D) Hình lục giác đều …

Giải Bài 9 trang 36 SGK Hình học 11 – Chương 1Read More »