Nghiệm của phương trình cosx=-1/2 là:

Câu hỏi: Nghiệm của phương trình (cos x =  – frac{1}{2}) là: A. (x =  pm frac{{2pi }}{3} + k2pi ) B. (x =  pm frac{pi }{6} + kpi ) C. (x =  pm frac{pi }{3} + k2pi ) D. (x =  pm frac{pi }{6} + k2pi ) Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: …

hoc tap k12