Học toán Bài 5 phương trình lôgarit

1. Phương trình logarit cơ bản Phương trình ({log _a}x = mleft( {0 < a ne 1} right)) được gọi là phương trình logarit cơ bản. Điều kiện xác định: (x > 0). Với mọi (m in R) thì phương trình luôn có nghiệm duy nhất (x = {a^m}). 2. Một số phương pháp giải […]

hoc tap k12