Đáp án A

Đáp án A Chiến thắng Việt Bắc thu – đông năm 1947 đã chuyển cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta sang một giai đoạn mới, Pháp buộc phải thay đổi chiến lược chiến tranh ở Đông Dương, chuyển từ “đánh nhanh thắng nhanh” sang “đánh lâu dài” với ta, thực hiện chính […]

hoc tap toan