Đặc điểm của đồ thị hàm số bậc ba là :

Câu hỏi: Đặc điểm của đồ thị hàm số bậc ba là : A. Luôn có trục đối xứng  B. Nhận đường thẳng nối hai cực trị làm trục đối xứng  C. Luôn có tâm đối xứng D. Luôn nhận điểm cực trị làm tâm đối xứng Đáp án đúng: C Hãy trả lời câu hỏi […]

hoc tap toan