Có bao nhiêu số nguyên m thuộc đoạn [- 2;7] để phương trình ({3^{{x^2}}}{.

Câu hỏi: Có bao nhiêu số nguyên m thuộc đoạn [- 2;7] để phương trình ({3^{{x^2}}}{.2^{2x + m}} = 7) có hai nghiệm phân biệt. A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án đúng: B Hãy suy […]

hoc tap k12