Có bao nhiêu giá trị thực của m để hàm số (y =  – {x^3} + 3m{x^2} + 1) đồng biến trên khoảng có độ dài b�

Câu hỏi: Có bao nhiêu giá trị thực của m để hàm số (y =  – {x^3} + 3m{x^2} + 1) đồng biến trên khoảng có độ dài bằng 4. A. Vô số  B. 4 C. 2 D. 1 Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên […]

hoc tap k12