Cho hình lập phương ABCD.ABCD, gọi E là điểm đối xứng với A qua A, điểm G là trọng tâm tam giác EAC.

Câu hỏi: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’, gọi E là điểm đối xứng với A’ qua A, điểm G là trọng tâm tam giác EAC’. Tính tỉ số thể tích k của khối tứ diện  DA’B’C’ với khối lập phương ABCD,A’B’C’D’. A. (k = frac{1}{9}.) B. (k = frac{1}{{18}}.) C. (k = frac{1}{6}.) D. (k = frac{1}{{15}}.) Lời giải […]

hoc tap k12