Cho hàm số (y = {x^4} – 2{x^2} + 1). Khoảng cách giữa hai điểm cực tiểu của đồ thị hàm số bằng:

Câu hỏi: Cho hàm số (y = {x^4} – 2{x^2} + 1). Khoảng cách giữa hai điểm cực tiểu của đồ thị hàm số bằng: A. 2 B. 4 C. 1 D. 3 Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án đúng: A Ta có (y’ […]

hoc tap toan