Cho hàm số (y = {x^3} – 3{x^2}). Khoảng cách giữa các điểm cực đại, cực tiểu của đồ thị hàm số là:

Câu hỏi: Cho hàm số (y = {x^3} – 3{x^2}). Khoảng cách giữa các điểm cực đại, cực tiểu của đồ thị hàm số là: A. (frac{1}{{sqrt 5 }}) B. (2sqrt 5 ) C. 2 D. (sqrt 5 ) Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp […]

hoc tap toan