Cho hàm số (y = frac{{3x + 2}}{{x + 2}}) có đồ thị (C). Những điểm trên (C), tại đó tiếp tuyến có hệ số góc bằng 4 có tọa độ là :

Câu hỏi: Cho hàm số (y = frac{{3x + 2}}{{x + 2}}) có đồ thị (C). Những điểm trên (C), tại đó tiếp tuyến có hệ số góc bằng 4 có tọa độ là : A. (-1 ;-1) và (-3 ;7) B. (1 ;-1) và (3 ;-7) C. (1 ;1) và (3 ;7) D. (-1 ;1) và (-3 ;-7) Đáp án đúng: A Hãy trả […]

hoc tap toan