Xác định điểm thỏa điều kiện cho trước

Ảnh và vật qua gương phẳng là đối xứng nhau nên một người đứng trước gương phẳng, cho ảnh cách gương 1,5m thì người đó cách gương cũng bằng 1,5m

Ảnh và vật qua gương phẳng là đối xứng nhau nên một người đứng trước gương phẳng, cho ảnh cách gương 1,5m thì người đó cách gương cũng bằng 1,5m Câu hỏi: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm (Aleft( {a;0;a} right),Bleft( {0;a;a} right),Cleft( {a;a;0} right)). Mặt phẳng (ABC) cắt các …

Ảnh và vật qua gương phẳng là đối xứng nhau nên một người đứng trước gương phẳng, cho ảnh cách gương 1,5m thì người đó cách gương cũng bằng 1,5mRead More »

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz. Cho đường thẳng (d:frac{{x – 3}}{1} = frac{{y – 4}}{2} = frac{z}{2}) và mặt phẳng (left( gamma  right):2{rm{x}} – y + 3{rm{z}} + 4 = 0.) Tìm giao điểm của đường thẳng d và mặt phẩng (left( gamma  right).)

Câu hỏi: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz. Cho đường thẳng (d:frac{{x – 3}}{1} = frac{{y – 4}}{2} = frac{z}{2}) và mặt phẳng (left( gamma  right):2{rm{x}} – y + 3{rm{z}} + 4 = 0.) Tìm giao điểm của đường thẳng d và mặt phẩng (left( gamma  right).) A. (left( {0;4;0} right).) B. …

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz. Cho đường thẳng (d:frac{{x – 3}}{1} = frac{{y – 4}}{2} = frac{z}{2}) và mặt phẳng (left( gamma  right):2{rm{x}} – y + 3{rm{z}} + 4 = 0.) Tìm giao điểm của đường thẳng d và mặt phẩng (left( gamma  right).)Read More »

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tọa độ điểm B đối xứng với điểm (Aleft( {1;2;1} right)) qua mặt phẳng (left( P right):y – z = 0) là:

Câu hỏi: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tọa độ điểm B đối xứng với điểm (Aleft( {1;2;1} right)) qua mặt phẳng (left( P right):y – z = 0) là: A. (left( {1; – 2;1} right)) B. (left( {2;1;1} right)) C. (left( { – 1;1;2} right)) D. (left( {1;1;2} right)) Hãy chọn trả …

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tọa độ điểm B đối xứng với điểm (Aleft( {1;2;1} right)) qua mặt phẳng (left( P right):y – z = 0) là:Read More »

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm (Aleft( {5;3; – 1} right),Bleft( {2;3; – 4} right))(Cleft( {1;2;0} right)). Tọa độ điểm D đối xứng với C qua đường thẳng AB là:

Câu hỏi: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm (Aleft( {5;3; – 1} right),Bleft( {2;3; – 4} right))(Cleft( {1;2;0} right)). Tọa độ điểm D đối xứng với C qua đường thẳng AB là: A. (left( {6; – 5;4} right)) B. (left( { – 5;6;4} right)) C. (left( {4;6; – 5} right)) …

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm (Aleft( {5;3; – 1} right),Bleft( {2;3; – 4} right))(Cleft( {1;2;0} right)). Tọa độ điểm D đối xứng với C qua đường thẳng AB là:Read More »

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm (Aleft( {2;3; – 1} right),Bleft( {1;2; – 3} right)). Đường thẳng AB cắt mặt phẳng (left( P right):x + y + z = 8) tại điểm S. Tỉ số (frac{{SA}}{{SB}}) bằng:

Câu hỏi: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm (Aleft( {2;3; – 1} right),Bleft( {1;2; – 3} right)). Đường thẳng AB cắt mặt phẳng (left( P right):x + y + z = 8) tại điểm S. Tỉ số (frac{{SA}}{{SB}}) bằng: A. (frac{1}{2})       B. 2 C. 4 D. 1 …

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm (Aleft( {2;3; – 1} right),Bleft( {1;2; – 3} right)). Đường thẳng AB cắt mặt phẳng (left( P right):x + y + z = 8) tại điểm S. Tỉ số (frac{{SA}}{{SB}}) bằng:Read More »