Unit 6: Global warming – Anh 11 mới

Unit 6: Global Warming – Getting started trang 6 Unit 6 SGK Tiếng Anh 11 mới. Tìm những câu có

Unit 6: Global Warming – Getting started trang 6 Unit 6 SGK Tiếng Anh 11 mới. Tìm những câu có cấu trúc having + past participle trong đoạn hội thoại trên và viết xuống hộp bên dưới. 1. Listen and read (Hãy nghe và đọc.) Click tại đây để nghe: Cô Hoa: Nào, Nhóm 2. Các em …

Unit 6: Global Warming – Getting started trang 6 Unit 6 SGK Tiếng Anh 11 mới. Tìm những câu cóRead More »