Unit 5: Being part of ASEAN – Anh 11 mới

Unit 5: Being part of Asean – Skills trang 62 Unit 5 SGK Tiếng Anh 11 mới. Làm việc theo nhóm 5

Unit 5: Being part of Asean – Skills trang 62 Unit 5 SGK Tiếng Anh 11 mới. Làm việc theo nhóm 5 người. Mỗi em trong nhóm chuyên về một đoạn và cố gắng nhớ càng nhiều chi tiết càng tốt. Sau đó hãy gấp sách lại rồi đố nhau xem thử các em đã …

Unit 5: Being part of Asean – Skills trang 62 Unit 5 SGK Tiếng Anh 11 mới. Làm việc theo nhóm 5Read More »

Unit 5: Being part of Asean – Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 5 Tiếng Anh 11 mới. Tổng

Unit 5: Being part of Asean – Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 5 Tiếng Anh 11 mới. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 11 mới unit 5 UNIT 5. BEING A PART OF ASEAN Trở thành một phần của Asean 1.assistance /əˈsɪstəns/(n): sự giúp đỡ 2. association /əˌsəʊʃiˈeɪʃn/(n): hội, hiệp hội 3. behaviour …

Unit 5: Being part of Asean – Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 5 Tiếng Anh 11 mới. TổngRead More »