Unit 3: Becoming independent – Anh 11 mới

Unit 3: Becoming Independent – Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 3 Tiếng Anh 11 mới. Tổn

Unit 3: Becoming Independent – Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 3 Tiếng Anh 11 mới. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 11 mới unit 3 UNIT 3. BECOMING INDEPENDENT Sống tự lập 1.confident /ˈkɒnfɪdənt/ (a): tự tin 2. cope with /kəʊp/ (v): đương đầu với 3. decisive /dɪˈsaɪsɪv/ (a): quyết đooán …

Unit 3: Becoming Independent – Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 3 Tiếng Anh 11 mới. TổnRead More »