Trắc nghiệm về Polime

Dãy các polime khi đốt cháy hoàn toàn đều thu được khí  N2 là :  

Câu hỏi: Dãy các polime khi đốt cháy hoàn toàn đều thu được khí  N2 là :   A. tơ olon, tơ tằm, tơ capron, cao su  buna-N.  B. tơ lapsan, tơ enang, tơ nilon-6,  xenlulozơ. C. protein, nilon-6,6, poli(metyl metacrylat),  PVC. D. amilopectin, cao su buna-S, tơ olon, tơ visco.  Đáp án đúng: A …

Dãy các polime khi đốt cháy hoàn toàn đều thu được khí  N2 là :  Read More »

Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

Câu hỏi: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng? A. Poli (etylen terephtalat). B. Poliacrilonitrin. C. Polistiren. D. Poli (metyl metacrylat). Đáp án đúng: A Trùng ngưng là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ …

Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?Read More »

Cho dãy các chất: metyl metacrylat, triolein, saccarozơ, xenlulozơ, glyxylalanin, tơ nilon-6,6. Số chất trong dãy bị thủy phân khi đun nóng trong môi trường axit l̀à : 

Câu hỏi: Cho dãy các chất: metyl metacrylat, triolein, saccarozơ, xenlulozơ, glyxylalanin, tơ nilon-6,6. Số chất trong dãy bị thủy phân khi đun nóng trong môi trường axit l̀à :  A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. Đáp án đúng: D Có 6 chất bị phân hủy trong môi trường axit là metyl metacrylat, …

Cho dãy các chất: metyl metacrylat, triolein, saccarozơ, xenlulozơ, glyxylalanin, tơ nilon-6,6. Số chất trong dãy bị thủy phân khi đun nóng trong môi trường axit l̀à : Read More »

Polime của loại vật liệu nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ ?  

Câu hỏi: Polime của loại vật liệu nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ ?   A. Cao su buna.   B. Tơ nilon-6,6. C. Tơ visco D. Nhựa poli (vinyl clorua).  Đáp án đúng: B Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOC247 cung cấp đáp án và lời giải! …

Polime của loại vật liệu nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ ?  Read More »