Trắc nghiệm về Kim Loại Kiềm – Kiềm Thổ

Cho sơ đồ các phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thường:

Câu hỏi: Cho sơ đồ các phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thường: Hai chất X, T lần lượt là: A. NaOH, Fe(OH)3. B. Cl2, FeCl2. C. NaOH, FeCl3. D. Cl2, FeCl3. Đáp án đúng: C Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOC247 cung cấp đáp án và lời giải! …

Cho sơ đồ các phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thường:Read More »

Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp K và Na vào nước, thu được dung dịch X và V lít khí H2 (đktc). Trung hoà X cần 200 ml dung dịch H2SO4 0,1M. Giá trị của V là

Câu hỏi: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp K và Na vào nước, thu được dung dịch X và V lít khí H2 (đktc). Trung hoà X cần 200 ml dung dịch H2SO4 0,1M. Giá trị của V là A. 0,896. B. 0,448. C. 0,112. D. 0,224. Đáp án đúng: B Số mol khí H2 = …

Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp K và Na vào nước, thu được dung dịch X và V lít khí H2 (đktc). Trung hoà X cần 200 ml dung dịch H2SO4 0,1M. Giá trị của V làRead More »

Cho hỗn hợp gồm Na2O, CaO, Al2O3 và MgO vào lượng nước dư, thu được dung dịch X và chất rắn Y. Sục khí CO2 đến dư vào X, thu được kết tủa là

Câu hỏi: Cho hỗn hợp gồm Na2O, CaO, Al2O3 và MgO vào lượng nước dư, thu được dung dịch X và chất rắn Y. Sục khí CO2 đến dư vào X, thu được kết tủa là A. Mg(OH)2. B. Al(OH)3. C. MgCO3.            D. CaCO3. Đáp án đúng: B Hãy suy nghĩ …

Cho hỗn hợp gồm Na2O, CaO, Al2O3 và MgO vào lượng nước dư, thu được dung dịch X và chất rắn Y. Sục khí CO2 đến dư vào X, thu được kết tủa làRead More »

Muối nào sau đây dễ bị phân huỷ khi đun nóng?

Câu hỏi: Muối nào sau đây dễ bị phân huỷ khi đun nóng? A. Ca(HCO3)2 B. Na2SO4. C. CaCl2. D. NaCl. Đáp án đúng: A Ca(HCO3)2  CaCO3 + CO2 + H2O Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOC247 cung cấp đáp án và lời giải! Hãy trả lời câu hỏi trước khi …

Muối nào sau đây dễ bị phân huỷ khi đun nóng?Read More »

Dung dịch nào sau đây tác dụng với dung dịch Ba(HCO3)2, vừa thu được kết tủa, vừa có khí thoát ra?

Câu hỏi: Dung dịch nào sau đây tác dụng với dung dịch Ba(HCO3)2, vừa thu được kết tủa, vừa có khí thoát ra? A. NaOH. B. HCl. C. Ca(OH)2. D. H2SO4. Đáp án đúng: D Ba(HCO3)2 + H2SO4 →        BaSO4       + CO2 (Khí)   + H2O                    …

Dung dịch nào sau đây tác dụng với dung dịch Ba(HCO3)2, vừa thu được kết tủa, vừa có khí thoát ra?Read More »