Trắc nghiệm về Đột biến cấu trúc và số lượng NST

Loại đột biến nào sau đây thường không làm thay đổi số lượng và thành phần gen trên một nhiễm sắc thể?

Câu hỏi: Loại đột biến nào sau đây thường không làm thay đổi số lượng và thành phần gen trên một nhiễm sắc thể? A. Đảo đoạn nhiễm sắc thể. B. Lặp đoạn nhiễm sắc thể. C. Mất đoạn nhiễm sắc thể. D. Chuyển đoạn giữa hai nhiễm sắc thể khác nhau. Đáp án đúng: …

Loại đột biến nào sau đây thường không làm thay đổi số lượng và thành phần gen trên một nhiễm sắc thể?Read More »

Một loài thực vật lưỡng bội có 6 nhóm gen liên kết. Do đột biến, ở một quần thể thuộc loài này đã xuất hiện ba thể đột biến khác nhau là thể một, thể tam bội và thể tứ bội. Số lượng nhiễm sắc thể có trong một tế bào sinh dưỡng của thể một, thể tam bội và thể tứ bội này lần lượt là

Câu hỏi: Một loài thực vật lưỡng bội có 6 nhóm gen liên kết. Do đột biến, ở một quần thể thuộc loài này đã xuất hiện ba thể đột biến khác nhau là thể một, thể tam bội và thể tứ bội. Số lượng nhiễm sắc thể có trong một tế bào sinh dưỡng …

Một loài thực vật lưỡng bội có 6 nhóm gen liên kết. Do đột biến, ở một quần thể thuộc loài này đã xuất hiện ba thể đột biến khác nhau là thể một, thể tam bội và thể tứ bội. Số lượng nhiễm sắc thể có trong một tế bào sinh dưỡng của thể một, thể tam bội và thể tứ bội này lần lượt làRead More »

Bệnh/Hội chứng di truyền nào sau đây do đột biến số lượng nhiễm sắc thể?

Câu hỏi: Bệnh/Hội chứng di truyền nào sau đây do đột biến số lượng nhiễm sắc thể? A. Mù màu B. Máu khó đông C. Ung thư máu ác tính D. Hội chứng Đao Đáp án đúng: D Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOC247 cung cấp đáp án và lời …

Bệnh/Hội chứng di truyền nào sau đây do đột biến số lượng nhiễm sắc thể?Read More »

Ở một loài thực vật bộ nhiễm sắc thể 2n= 24. Số lượng nhiễm sắc thể trong thể ba nhiễm là

Câu hỏi: Ở một loài thực vật bộ nhiễm sắc thể 2n= 24. Số lượng nhiễm sắc thể trong thể ba nhiễm là A. 36. B. 23 C. 25 D. 26 Đáp án đúng: C Thể ba nhiễm có bộ NST: 2n + 1 = 25 NST Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi …

Ở một loài thực vật bộ nhiễm sắc thể 2n= 24. Số lượng nhiễm sắc thể trong thể ba nhiễm làRead More »

Ở người, hội chứng, bệnh nào sau đây không phải do đột biến nhiễm sắc thể gây ra?

Câu hỏi: Ở người, hội chứng, bệnh nào sau đây không phải do đột biến nhiễm sắc thể gây ra? A. AIDS. B. Tơcnơ. C. Đao. D. Claiphentơ. Đáp án đúng: A Hội chứng AIDS do virut HIV gây ra Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOC247 cung cấp đáp án …

Ở người, hội chứng, bệnh nào sau đây không phải do đột biến nhiễm sắc thể gây ra?Read More »