Trắc nghiệm về Dẫn Xuất Halogen

Công thức tổng quát của dẫn xuất điclo no, mạch hở:

Câu hỏi: Công thức tổng quát của dẫn xuất điclo no, mạch hở: A. CnH2n+2Cl2 B. CnH2n-2Cl2 C. CnH2nCl2 D. CnH2n-4Cl2 Đáp án đúng: C Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOC247 cung cấp đáp án và lời giải! Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời …

Công thức tổng quát của dẫn xuất điclo no, mạch hở:Read More »

Công thức tổng quát của dẫn xuất đi brom không no, mạch hở chứa a liên kết pi là:

Câu hỏi: Công thức tổng quát của dẫn xuất đi brom không no, mạch hở chứa a liên kết pi là: A. CnH2n+2-2aBr2 B. CnH2n-2aBr2 C. CnH2n-2-2aBr2 D. CnH2nBr2 Đáp án đúng: B Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOC247 cung cấp đáp án và lời giải! Hãy trả lời câu …

Công thức tổng quát của dẫn xuất đi brom không no, mạch hở chứa a liên kết pi là:Read More »

Isopren tham gia phản ứng với dung dịch Br2 theo tỉ lệ mol 1:1 có thể tạo ra tối đa bao nhiêu sản phẩm?

Câu hỏi: Isopren tham gia phản ứng với dung dịch Br2 theo tỉ lệ mol 1:1 có thể tạo ra tối đa bao nhiêu sản phẩm? A. 3 B. 1 C. 4 D. 2 Đáp án đúng: A (1)CH2=(2)C(CH3)-(3)CH=(4)CH2 + Br2 (tỉ lệ mol 1 : 1) ⇒ sản phẩm cộng: (1 – 4); (1 …

Isopren tham gia phản ứng với dung dịch Br2 theo tỉ lệ mol 1:1 có thể tạo ra tối đa bao nhiêu sản phẩm?Read More »

Hợp chất X có công thức phân tử C3H5Cl3, khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng thì thu được chất hữu cơ Y chứa 4 nguyên tố. Công thức cấu tạo của X là:

Câu hỏi: Hợp chất X có công thức phân tử C3H5Cl3, khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng thì thu được chất hữu cơ Y chứa 4 nguyên tố. Công thức cấu tạo của X là: A. CH2Cl-CH2-CHCl2. B. CH3-CH2-CCl3. C. CH2Cl-CCl2-CH3.  D. CH2Cl-CHCl-CH2Cl. Đáp án đúng: B X + …

Hợp chất X có công thức phân tử C3H5Cl3, khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng thì thu được chất hữu cơ Y chứa 4 nguyên tố. Công thức cấu tạo của X là:Read More »

Đun dẫn xuất halogen X với dung dịch NaOH loãng một thời gian, sau đó thêm dung dịch AgNO3 vào thấy xuất hiện kết tủa. X không thể là:

Câu hỏi: Đun dẫn xuất halogen X với dung dịch NaOH loãng một thời gian, sau đó thêm dung dịch AgNO3 vào thấy xuất hiện kết tủa. X không thể là: A. C6H5Cl. B. CH3CH2CH2Cl. C. CH2=CHCH2Cl.  D. C6H5CH2Cl. Đáp án đúng: A C6H5Cl cần NaOH đặc; áp suất cao để phản ứng Hãy suy …

Đun dẫn xuất halogen X với dung dịch NaOH loãng một thời gian, sau đó thêm dung dịch AgNO3 vào thấy xuất hiện kết tủa. X không thể là:Read More »