Trắc nghiệm về Cacbohidrat

Glucozơ không có được tính chất nào dưới đây? 

Câu hỏi: Glucozơ không có được tính chất nào dưới đây?  A.  Tính chất của nhóm andehit B. Tính chất poliol C. Tham gia phản ứng thủy phân  D. Lên men tạo ancol etylic Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án …

Glucozơ không có được tính chất nào dưới đây? Read More »

Trong các chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ.

Câu hỏi: Trong các chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ. Số chất hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là  A. 3 B. 5 C. 1 D. 4 Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án đúng: A Hãy …

Trong các chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ.Read More »

Nhận biết glucozơ, glixerol, anđehit axetic, lòng trắng trứng và ancol etylic có thể chỉ dùng một thuốc thử là: 

Câu hỏi: Nhận biết glucozơ, glixerol, anđehit axetic, lòng trắng trứng và ancol etylic có thể chỉ dùng một thuốc thử là:  A. HNO3             B. Cu(OH)2/OH-,to      C. AgNO3/NH3                    D. dd brom Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời …

Nhận biết glucozơ, glixerol, anđehit axetic, lòng trắng trứng và ancol etylic có thể chỉ dùng một thuốc thử là: Read More »

Cho vài giọt iot vào ống nghiệm đựng sẵn 1 – 2 ml hồ tinh bột, đun nóng một lát, sau để nguội.

Câu hỏi: Cho vài giọt iot vào ống nghiệm đựng sẵn 1 – 2 ml hồ tinh bột, đun nóng một lát, sau để nguội. Hiện tượng quan sát được là  A. xuất hiện màu tím xanh, sau đó mất màu, để nguội màu xanh lại xuất hiện. B. xuất hiện màu tím xanh, khi …

Cho vài giọt iot vào ống nghiệm đựng sẵn 1 – 2 ml hồ tinh bột, đun nóng một lát, sau để nguội.Read More »

Cacbohidrat (gluxit, saccarit) là: 

Câu hỏi: Cacbohidrat (gluxit, saccarit) là:  A. Hợp chất đa chức, có công thức chung là Cn(H2O)m. B. Hợp chất tạp chức, đa số có công thức chung là Cn(H2O)m. C. Hợp chất chứa nhiều nhóm hidroxyl và nhóm cacboxyl.  D. Hợp chất chứa nhiều nhóm cacboxyl. Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng …

Cacbohidrat (gluxit, saccarit) là: Read More »

Để tráng một lớp bạc lên ruột phích, người ta cho chất X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng. Chất X là

Câu hỏi: Để tráng một lớp bạc lên ruột phích, người ta cho chất X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng. Chất X là A. tinh bột. B. etyl axetat. C. saccarozơ. D. glucozơ. Đáp án đúng: D Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOC247 …

Để tráng một lớp bạc lên ruột phích, người ta cho chất X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng. Chất X làRead More »

Cho các chất: etyl fomat, glucozơ, saccarozơ, tinh bột, glyxin. Số chất bị thủy phân trong môi trường axit là

Câu hỏi: Cho các chất: etyl fomat, glucozơ, saccarozơ, tinh bột, glyxin. Số chất bị thủy phân trong môi trường axit là A. 4. B. 2. C. 1. D. 3. Đáp án đúng: D etyl fomat, tinh bột, saccarozơ bị thủy phân trong môi trường axit Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước …

Cho các chất: etyl fomat, glucozơ, saccarozơ, tinh bột, glyxin. Số chất bị thủy phân trong môi trường axit làRead More »