Trắc nghiệm về Cá Thể Và Quần Thể Sinh Vật

Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật?

Câu hỏi: Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật? A. Tập hợp cá trong Hồ Tây. B. Tập hợp cây cỏ trong một ruộng lúa.  C. Tập hợp côn trùng trong rừng Cúc Phương. D. Tập hợp cây cọ trên một quả đồi ở Phú Thọ. Đáp án đúng: D …

Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật?Read More »

Nếu mật độ của một quần thể sinh vật tăng quá mức tối đa thì:

Câu hỏi: Nếu mật độ của một quần thể sinh vật tăng quá mức tối đa thì: A. sự cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể tăng lên B. sự cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể giảm xuống C. sự hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể tăng …

Nếu mật độ của một quần thể sinh vật tăng quá mức tối đa thì:Read More »

Trong tháp tuổi của quần thể ổn định có

Câu hỏi: Trong tháp tuổi của quần thể ổn định có A. nhóm tuổi trước sinh sản lớn hơn các nhóm tuổi còn lại. B. nhóm tuổi trước sinh sản chỉ lớn hơn nhóm tuổi sau sinh sản. C. nhóm tuổi trước sinh sản bằng nhóm tuổi sinh sản và lớn hơn nhóm sau sinh …

Trong tháp tuổi của quần thể ổn định cóRead More »

Quan hệ giữa 2 loài trong đó một loài có lợi, còn loài kia không có lợi và không bị hại là quan hệ

Câu hỏi: Quan hệ giữa 2 loài trong đó một loài có lợi, còn loài kia không có lợi và không bị hại là quan hệ A. hội sinh. B. cộng sinh. C. hợp tác. D. ức chế cảm nhiễm. Đáp án đúng: A Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và …

Quan hệ giữa 2 loài trong đó một loài có lợi, còn loài kia không có lợi và không bị hại là quan hệRead More »

Hình thức phân bố cá thể theo nhóm trong quần thể có ý nghĩa sinh thái gì?

Câu hỏi: Hình thức phân bố cá thể theo nhóm trong quần thể có ý nghĩa sinh thái gì? A. Các cá thể hỗ trợ nhau chống chọi với điều kiện bất lợi của môi trường. B. Giảm sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể. C. Các cá thể cạnh tranh nhau gay …

Hình thức phân bố cá thể theo nhóm trong quần thể có ý nghĩa sinh thái gì?Read More »