Trắc nghiệm về Benzen Và đồng đẳng

Cho 17,08 gam hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ đơn chức là dẫn xuất của benzen và có cùng công thức phân tử C7H6O2 tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 (đun nóng), thu được 10,8 gam Ag. Cho 8,54 gam X nói trên tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 1,0 M rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam chất rắn khan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

Câu hỏi: Cho 17,08 gam hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ đơn chức là dẫn xuất của benzen và có cùng công thức phân tử C7H6O2 tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 (đun nóng), thu được 10,8 gam Ag. Cho 8,54 gam X nói trên tác dụng với …

Cho 17,08 gam hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ đơn chức là dẫn xuất của benzen và có cùng công thức phân tử C7H6O2 tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 (đun nóng), thu được 10,8 gam Ag. Cho 8,54 gam X nói trên tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 1,0 M rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam chất rắn khan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m làRead More »

Nhỏ vài giọt nước brom vào ống nghiệm chứa anilin, hiện tượng quan sát được là

Câu hỏi: Nhỏ vài giọt nước brom vào ống nghiệm chứa anilin, hiện tượng quan sát được là A. xuất hiện màu xanh.             B. xuất hiện màu tím. C. có kết tủa màu trắng. D. có bọt khí thoát ra. Đáp án đúng: C Xuất hiện kết tủa trắng của C6H5Br3NH2 …

Nhỏ vài giọt nước brom vào ống nghiệm chứa anilin, hiện tượng quan sát được làRead More »

Vitamin A có CTPT C20H30O, có chứa 1 vòng 6 cạnh và không có chứa liên kết ba. Số liên kết đôi trong phân tử A là: 28a

Câu hỏi: Vitamin A có CTPT C20H30O, có chứa 1 vòng 6 cạnh và không có chứa liên kết ba. Số liên kết đôi trong phân tử A là: 28a A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 Đáp án đúng: B Vitamin A có CTPT C20H30O ((Delta) = 6)Có chứa 1 vòng 6 cạnh (((Delta) = …

Vitamin A có CTPT C20H30O, có chứa 1 vòng 6 cạnh và không có chứa liên kết ba. Số liên kết đôi trong phân tử A là: 28aRead More »

Licopen có CTPT C40H56 là chất màu đỏ có trong quả cà chua, chỉ chứa liên kết đôi và liên kết đơn trong phân tử. Hiđro hóa hoàn toàn licopen được hiđrocacbon C40H82. Vậy licopen có:

Câu hỏi: Licopen có CTPT C40H56 là chất màu đỏ có trong quả cà chua, chỉ chứa liên kết đôi và liên kết đơn trong phân tử. Hiđro hóa hoàn toàn licopen được hiđrocacbon C40H82. Vậy licopen có: A. 1 vòng, 12 nối đôi B. 1 vòng, 5 nối đôi C. 4 vòng, 5 nối …

Licopen có CTPT C40H56 là chất màu đỏ có trong quả cà chua, chỉ chứa liên kết đôi và liên kết đơn trong phân tử. Hiđro hóa hoàn toàn licopen được hiđrocacbon C40H82. Vậy licopen có:Read More »

Nitro hóa benzen thu được hai chất X và Y hơn kém nhau một nhóm -NO2. Đốt cháy hoàn toàn 19,4 gam hỗn hợp X,Y thu được H2O,CO2 và 2,24 lít khí N2 (đktc).Hãy chọn đúng cặp dẫn xuất nito:

Câu hỏi: Nitro hóa benzen thu được hai chất X và Y hơn kém nhau một nhóm -NO2. Đốt cháy hoàn toàn 19,4 gam hỗn hợp X,Y thu được H2O,CO2 và 2,24 lít khí N2 (đktc).Hãy chọn đúng cặp dẫn xuất nito: A. C6H5NO2 và C6H4(NO2)2 B.  C6H4(NO2)2 và C6H3(NO2)3 C. C6H3(NO3)3 và C6H2(NO2)4 D. C6H4(NO2)2 …

Nitro hóa benzen thu được hai chất X và Y hơn kém nhau một nhóm -NO2. Đốt cháy hoàn toàn 19,4 gam hỗn hợp X,Y thu được H2O,CO2 và 2,24 lít khí N2 (đktc).Hãy chọn đúng cặp dẫn xuất nito:Read More »