Trắc nghiệm về Axit Cacboxylic

Tã lót trẻ em sau khi giặt thường vẫn còn sót lại một lượng nhỏ ammoniac, dễ làm cho trẻ bị viêm da, thậm chí mẩn ngứa, tấy đỏ. Để khử sạch amoniac nên dùng chất gì sau đây cho vào nước xả cuối cùng để giặt?

Câu hỏi: Tã lót trẻ em sau khi giặt thường vẫn còn sót lại một lượng nhỏ ammoniac, dễ làm cho trẻ bị viêm da, thậm chí mẩn ngứa, tấy đỏ. Để khử sạch amoniac nên dùng chất gì sau đây cho vào nước xả cuối cùng để giặt? A. Phèn chua  B. Giấm ăn …

Tã lót trẻ em sau khi giặt thường vẫn còn sót lại một lượng nhỏ ammoniac, dễ làm cho trẻ bị viêm da, thậm chí mẩn ngứa, tấy đỏ. Để khử sạch amoniac nên dùng chất gì sau đây cho vào nước xả cuối cùng để giặt?Read More »

Số nguyên tử hiđro có trong một phân tử axit glutamic là

Câu hỏi: Số nguyên tử hiđro có trong một phân tử axit glutamic là A. 8. B. 10. C. 11. D. 9. Đáp án đúng: D Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOC247 cung cấp đáp án và lời giải! Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và …

Số nguyên tử hiđro có trong một phân tử axit glutamic làRead More »

Axit 2,4 – hexadienoic (Axit sorbic) được sử dụng để bảo quản thực phẩm có công thức là

Câu hỏi: Axit 2,4 – hexadienoic (Axit sorbic) được sử dụng để bảo quản thực phẩm có công thức là A. C6H12O2 B. C6H8O2 C. C6H10O4 D. C6H14O4 Đáp án đúng: D Nếu không nhớ công thức chất thì có thể loại suy được 2 đáp án nhờ tên gọi của chất. Axit 2,4 – …

Axit 2,4 – hexadienoic (Axit sorbic) được sử dụng để bảo quản thực phẩm có công thức làRead More »

Chất nào sau đây vừa tác dụng được với dung dịch NaOH, vừa tác dụng được với nước Br2?

Câu hỏi: Chất nào sau đây vừa tác dụng được với dung dịch NaOH, vừa tác dụng được với nước Br2? A. CH3CH2CH2OH B. CH3CH2COOH C. CH2=CHCOOH D. CH3COOCH3. Đáp án đúng: C Chất vừa tác dụng được với NaOH, vừa tác dụng được với Br2 thì đó là este hoặc axit không no. Vậy …

Chất nào sau đây vừa tác dụng được với dung dịch NaOH, vừa tác dụng được với nước Br2?Read More »

Cho 5,76 gam axit hữu cơ X đơn chức mạch hở tác dụng hết với CaCO3 thu được 7,28 gam muối canxi hữu cơ.Vậy X là?

Câu hỏi: Cho 5,76 gam axit hữu cơ X đơn chức mạch hở tác dụng hết với CaCO3 thu được 7,28 gam muối canxi hữu cơ.Vậy X là? A. Axit acrylic B. Axit metacrylic C. Axit axetic D. Axit fomic Đáp án đúng: A Dựa vào phương pháp tăng giảm khối lượng: (Delta m=(40-2)a=7,28-5,76=1,52gam) vậy (n_{Axit}=0,08(mol)Rightarrow M_{X}=frac{5,76}{0,08}=72(Axithspace{2pt} …

Cho 5,76 gam axit hữu cơ X đơn chức mạch hở tác dụng hết với CaCO3 thu được 7,28 gam muối canxi hữu cơ.Vậy X là?Read More »