Trắc nghiệm về Ankin

Cho 27,2 gam ankin X tác dụng với 15,68 lít khí H2(đktc) có xúc tác thích hợp, thu được hỗn hợp Y ( không chứa H2).Biết Y phản ứng tối đa với dung dịch chứa gam Br2.Công thức phân tử của X là:

Câu hỏi: Cho 27,2 gam ankin X tác dụng với 15,68 lít khí H2(đktc) có xúc tác thích hợp, thu được hỗn hợp Y ( không chứa H2).Biết Y phản ứng tối đa với dung dịch chứa gam Br2.Công thức phân tử của X là: A. C4H6 B. C3H4 C. C2H2 D. C5H8 Đáp án …

Cho 27,2 gam ankin X tác dụng với 15,68 lít khí H2(đktc) có xúc tác thích hợp, thu được hỗn hợp Y ( không chứa H2).Biết Y phản ứng tối đa với dung dịch chứa gam Br2.Công thức phân tử của X là:Read More »

Hỗn hợp X gồm 0,15 mol axetilen, 0,1 mol vinylaxetilen, 0,1 mol etilen và 0,4 mol hiđro. Đun sôi dung dịch gồm chất X và KOH đặc trong (C_{2}H_{5}OH,) thu được etilen. Công thức của X là:

Câu hỏi: Hỗn hợp X gồm 0,15 mol axetilen, 0,1 mol vinylaxetilen, 0,1 mol etilen và 0,4 mol hiđro. Đun sôi dung dịch gồm chất X và KOH đặc trong (C_{2}H_{5}OH,) thu được etilen. Công thức của X là: A. (CH_{3}CH_{2}Cl)​    B. (CH_{3}COOH) C. (CH_{3}C HCl_{2}) D. (CH_{3}C OOCH=CH_{2}) Đáp án đúng: A X + KOH đ (xrightarrow[]{ …

Hỗn hợp X gồm 0,15 mol axetilen, 0,1 mol vinylaxetilen, 0,1 mol etilen và 0,4 mol hiđro. Đun sôi dung dịch gồm chất X và KOH đặc trong (C_{2}H_{5}OH,) thu được etilen. Công thức của X là:Read More »

Cho 13,6 gam một chất hữu cơ X (có thành phần nguyên tố C, H, O) tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,6 mol AgNO3 trong NH3, đun nóng , thu được 43,2 gam Ag. Công thức cấu tạo của X là:

Câu hỏi: Cho 13,6 gam một chất hữu cơ X (có thành phần nguyên tố C, H, O) tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,6 mol AgNO3 trong NH3, đun nóng , thu được 43,2 gam Ag. Công thức cấu tạo của X là: A. (CH_{3}-C=C-CHO) B. (CH_{2} = C=CH-CHO) C. (CHequiv C-CH_{2}-CHO) …

Cho 13,6 gam một chất hữu cơ X (có thành phần nguyên tố C, H, O) tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,6 mol AgNO3 trong NH3, đun nóng , thu được 43,2 gam Ag. Công thức cấu tạo của X là:Read More »

Sản phẩm chính tạo ra khi cho propin phản ứng với H2O (Hg2+, H+, to) có tên gọi là:

Câu hỏi: Sản phẩm chính tạo ra khi cho propin phản ứng với H2O (Hg2+, H+, to) có tên gọi là: A. ancol isopropylic  B. đietylxeton C. propan-1-ol D. axeton  Đáp án đúng: D Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOC247 cung cấp đáp án và lời giải! Hãy trả lời …

Sản phẩm chính tạo ra khi cho propin phản ứng với H2O (Hg2+, H+, to) có tên gọi là:Read More »

(TSĐH B 2012 ) Hỗn hợp X gồm 0,15 mol vinylaxetilen và 0,6 mol H2. Nung nóng hỗn hợp X (xúc tác Ni) một thời gian, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 bằng 10. Dẫn hỗn hợp Y qua dung dịch Brom dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng brom tham gia phản ứng là:

Câu hỏi: (TSĐH B 2012 ) Hỗn hợp X gồm 0,15 mol vinylaxetilen và 0,6 mol H2. Nung nóng hỗn hợp X (xúc tác Ni) một thời gian, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 bằng 10. Dẫn hỗn hợp Y qua dung dịch Brom dư, sau khi phản ứng xảy …

(TSĐH B 2012 ) Hỗn hợp X gồm 0,15 mol vinylaxetilen và 0,6 mol H2. Nung nóng hỗn hợp X (xúc tác Ni) một thời gian, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 bằng 10. Dẫn hỗn hợp Y qua dung dịch Brom dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng brom tham gia phản ứng là:Read More »