Trắc nghiệm tổ hợp – xác suất

Tìm số nguyên dương n thỏa mãn (C_{2n + 1}^1 + C_{2n + 1}^2 + … + C_{2n + 1}^n = {2^{20}} – 1).

Câu hỏi: Tìm số nguyên dương n thỏa mãn (C_{2n + 1}^1 + C_{2n + 1}^2 + … + C_{2n + 1}^n = {2^{20}} – 1). A. n = 11 B. n = 10 C. n = 8 D. n = 9 Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: B Hãy suy nghĩ và trả …

Tìm số nguyên dương n thỏa mãn (C_{2n + 1}^1 + C_{2n + 1}^2 + … + C_{2n + 1}^n = {2^{20}} – 1).Read More »