Trắc nghiệm tính chất tích phân

Đề bài: Cho hàm số (f(x)) có đạo hàm trên đoạn ([1;2]), (f(1)=1) và (f(2)=2). Tính (I = intlimits_1^2 {f'(x)dx}).

Câu hỏi: Cho hàm số (f(x)) có đạo hàm trên đoạn ([1;2]), (f(1)=1) và (f(2)=2). Tính (I = intlimits_1^2 {f'(x)dx}). A. I=1 B. I=-1 C. I=3 D. (I=frac{7}{2}) Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Có vấn đề về lời giải xin các bạn để lại phản hồi cuối …

Đề bài: Cho hàm số (f(x)) có đạo hàm trên đoạn ([1;2]), (f(1)=1) và (f(2)=2). Tính (I = intlimits_1^2 {f'(x)dx}).Read More »