Trắc nghiệm tích phân pp đổi biến số

Đề bài: Cho hàm số (f(x) = frac{a}{{{{(x + 1)}^3}}} + bx{e^x}.) Tìm a và b biết rằng (f'(x) = – 22) và (intlimits_0^1 {f(x)dx = 5.})

Câu hỏi: Cho hàm số (f(x) = frac{a}{{{{(x + 1)}^3}}} + bx{e^x}.) Tìm a và b biết rằng (f'(x) = – 22) và (intlimits_0^1 {f(x)dx = 5.}) A. (a = – 2;b = – 8) B. (a = 2;b =8) C. (a =8;b =2) D. (a =-8;b =-2) Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án …

Đề bài: Cho hàm số (f(x) = frac{a}{{{{(x + 1)}^3}}} + bx{e^x}.) Tìm a và b biết rằng (f'(x) = – 22) và (intlimits_0^1 {f(x)dx = 5.})Read More »