Trac nghiem tich phan

Đề bài: Tính tích phân (I = intlimits_0^1 {2{e^x}{rm{d}}x} .)

Câu hỏi: Tính tích phân (I = intlimits_0^1 {2{e^x}{rm{d}}x} .) A. (I = 2e + 1) B. (I = 2e -2) C. (I = 2e) D. (I = 2e-1) Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Có vấn đề về lời giải xin các bạn để lại phản …

Đề bài: Tính tích phân (I = intlimits_0^1 {2{e^x}{rm{d}}x} .)Read More »

Đề bài: Cho hàm số (f(x)) có đạo hàm trên đoạn ([1;2]), (f(1)=1) và (f(2)=2). Tính (I = intlimits_1^2 {f'(x)dx}).

Câu hỏi: Cho hàm số (f(x)) có đạo hàm trên đoạn ([1;2]), (f(1)=1) và (f(2)=2). Tính (I = intlimits_1^2 {f'(x)dx}). A. I=1 B. I=-1 C. I=3 D. (I=frac{7}{2}) Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Có vấn đề về lời giải xin các bạn để lại phản hồi cuối …

Đề bài: Cho hàm số (f(x)) có đạo hàm trên đoạn ([1;2]), (f(1)=1) và (f(2)=2). Tính (I = intlimits_1^2 {f'(x)dx}).Read More »

Đề bài: Cho tích phân (I = intlimits_1^e {x{{ln }^2}x{rm{dx}}.} ) Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Câu hỏi: Cho tích phân (I = intlimits_1^e {x{{ln }^2}x{rm{dx}}.} ) Mệnh đề nào sau đây là đúng? A. (I = left. {{x^2}{{ln }^2}x} right|_1^e – 2intlimits_1^e {xln {rm{xdx}}} .) B. (I = frac{1}{2}left. {{x^2}{{ln }^2}x} right|_1^e – 2intlimits_1^e {xln {rm{xdx}}} .) C. (I = frac{1}{2}left. {{x^2}{{ln }^2}x} right|_1^e + 2intlimits_1^e {xln {rm{xdx}}} .) D. …

Đề bài: Cho tích phân (I = intlimits_1^e {x{{ln }^2}x{rm{dx}}.} ) Mệnh đề nào sau đây là đúng?Read More »

Đề bài: Cho hàm số (f(x) = frac{a}{{{{(x + 1)}^3}}} + bx{e^x}.) Tìm a và b biết rằng (f'(x) = – 22) và (intlimits_0^1 {f(x)dx = 5.})

Câu hỏi: Cho hàm số (f(x) = frac{a}{{{{(x + 1)}^3}}} + bx{e^x}.) Tìm a và b biết rằng (f'(x) = – 22) và (intlimits_0^1 {f(x)dx = 5.}) A. (a = – 2;b = – 8) B. (a = 2;b =8) C. (a =8;b =2) D. (a =-8;b =-2) Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án …

Đề bài: Cho hàm số (f(x) = frac{a}{{{{(x + 1)}^3}}} + bx{e^x}.) Tìm a và b biết rằng (f'(x) = – 22) và (intlimits_0^1 {f(x)dx = 5.})Read More »