Trắc nghiệm Thi HK1 Toan 11

Tìm nghiệm của phương trình sin^2{x}+sinx=0 thỏa điều kiện -pi/2

Câu hỏi: Tìm nghiệm của phương trình ({sin ^2}x + {mathop{rm s}nolimits} {rm{inx}} = 0) thỏa mãn điều kiện ( – frac{pi }{2} A. (x = frac{pi }{2}) B. (x = pi ) C. (x = 0) D. (x = frac{pi }{3}) Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C ({sin ^2}x + sin x …

Tìm nghiệm của phương trình sin^2{x}+sinx=0 thỏa điều kiện -pi/2Read More »

Tìm m để phương trình 2sin^2{x}+msin2x=2m vô nghiệm

Câu hỏi: Tìm (m)để phương trình (2{sin ^2}x + m.sin ,2x = 2m) vô nghiệm. A. (m B. (m le 0;,m ge frac{4}{3}) C. (0 le m le frac{4}{3}) D. (left[ begin{array}{l}m frac{4}{3}end{array} right.) Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: D (begin{array}{l}2{sin ^2}x + msin 2x = 2m\ Leftrightarrow 1 – cos 2x + …

Tìm m để phương trình 2sin^2{x}+msin2x=2m vô nghiệmRead More »