Trắc nghiệm số phức vận dụng

Đề bài: Xác định tập hợp tất cả những điểm trong mặt phẳng tọa độ biểu diễn số phức z sao cho ({z^2} = {left( {overline z } right)^2}.)

Câu hỏi: Xác định tập hợp tất cả những điểm trong mặt phẳng tọa độ biểu diễn số phức z sao cho ({z^2} = {left( {overline z } right)^2}.) A. (left{ {left( {x;0} right),x in mathbb{R}} right} cup left{ {left( {0;y} right),y in mathbb{R}} right}) B. (left{ {left( {x;y} right),x + y = 0} right}) …

Đề bài: Xác định tập hợp tất cả những điểm trong mặt phẳng tọa độ biểu diễn số phức z sao cho ({z^2} = {left( {overline z } right)^2}.)Read More »

Đề bài: Tìm số phức z có mô đun nhỏ nhất thỏa điều kiện (left( {z – 2} right)left( {overline z  + 2i – 1} right)) là số thực.

Câu hỏi: Tìm số phức z có mô đun nhỏ nhất thỏa điều kiện (left( {z – 2} right)left( {overline z  + 2i – 1} right)) là số thực. A. (z = frac{8}{5} + frac{4}{5}i.) B. (z = 1 + 2i.) C. (z = frac{8}{5} – frac{4}{5}i.) D. (z = 1 – 2i.) Hãy chọn …

Đề bài: Tìm số phức z có mô đun nhỏ nhất thỏa điều kiện (left( {z – 2} right)left( {overline z  + 2i – 1} right)) là số thực.Read More »

Đề bài: Tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thỏa mãn (left| {z – 3 + 5i} right| = 4) là một đường tròn. Tính chu vi C của đường tròn đó.

Câu hỏi: Tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thỏa mãn (left| {z – 3 + 5i} right| = 4) là một đường tròn. Tính chu vi C của đường tròn đó. A. (C = 4pi .) B. (C = 2pi .) C. (C = 8pi .) D. …

Đề bài: Tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thỏa mãn (left| {z – 3 + 5i} right| = 4) là một đường tròn. Tính chu vi C của đường tròn đó.Read More »