Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 7

Số lượng NST lưỡng bội của một loài 2n = 12. Số nhiễm sắc thể có thể dự đoán ở thể tứ bội là

Câu hỏi: Số lượng NST lưỡng bội của một loài 2n = 12. Số nhiễm sắc thể có thể dự đoán ở thể tứ bội là A. 18 B. 8 C. 7 D. 24 Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án …

Số lượng NST lưỡng bội của một loài 2n = 12. Số nhiễm sắc thể có thể dự đoán ở thể tứ bội làRead More »

Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể 2n. Trong quá trình giảm phân, bộ nhiễm sắc thể của tế bào không phân li,tạo thành giao tử chứa 2n

Câu hỏi: Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể 2n. Trong quá trình giảm phân, bộ nhiễm sắc thể của tế bào không phân li, tạo thành giao tử chứa 2n. Khi thụ tinh, sự kết hợp của giao tử 2n này với giao tử bình thường (1n) sẽ tạo ra hợp tử …

Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể 2n. Trong quá trình giảm phân, bộ nhiễm sắc thể của tế bào không phân li,tạo thành giao tử chứa 2nRead More »

Tế bào thể một nhiễm có số nhiễm sắc thể là

Câu hỏi: Tế bào thể một nhiễm có số nhiễm sắc thể là A. 2n+1     B. 2n-1 C. 2n+2 D. 2n-2 Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án đúng: B Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi …

Tế bào thể một nhiễm có số nhiễm sắc thể làRead More »