Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 3

Trong mô hình cấu trúc của Ôp êron Lac, vùng vận hành là nơi

Câu hỏi: Trong mô hình cấu trúc của Ôp êron Lac, vùng vận hành là nơi A. Chứa thông tin mã hóa các axit amin trong phân tử protein cấu trúc B. ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã. C. Protein ức chế có thể liên kết ngăn cản sự phiên mã D. …

Trong mô hình cấu trúc của Ôp êron Lac, vùng vận hành là nơiRead More »

Trong cơ chế điều hòa hoạt động của Operon Lac, sự kiện nào sau đây diễn ra khi môi trường có lactozo và khi môi trường có lactozo và khi môi trường không có lactozo?

Câu hỏi: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của Operon Lac, sự kiện nào sau đây diễn ra khi môi trường có lactozo và khi môi trường không có lactozo? A. Một số phân tử lactozo liên kết với protein ức chế B. Gen điều hòa R tổng hợp protein ức chế C. Các …

Trong cơ chế điều hòa hoạt động của Operon Lac, sự kiện nào sau đây diễn ra khi môi trường có lactozo và khi môi trường có lactozo và khi môi trường không có lactozo?Read More »

Theo mô hình operon Lac, vì sao prôtêin ức chế bị mất tác dụng?

Câu hỏi: Theo mô hình operon Lac, vì sao prôtêin ức chế bị mất tác dụng? A. Vì lactôzơ làm mất cấu hình không gian của nó B. Vì prôtêin ức chế bị phân hủy khi có lactôzơ C. Vì lactôzơ làm gen điều hòa không hoạt động D. Vì gen cấu trúc làm gen …

Theo mô hình operon Lac, vì sao prôtêin ức chế bị mất tác dụng?Read More »

Trong mô hình cấu trúc của Ôp êron Lac, các gen cấu trúc là nơi

Câu hỏi: Trong mô hình cấu trúc của Ôp êron Lac, các gen cấu trúc là nơi A. Protein ức chế có thể liên kết ngăn cản sự phiên mã B. Mang thông tin qui định cấu trúc protein ưc chế C. Chứa thông tin mã hóa các axit amin trong phân tử protein cấu …

Trong mô hình cấu trúc của Ôp êron Lac, các gen cấu trúc là nơiRead More »

Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở E.coli, khi môi trường có lactôzơ thì

Câu hỏi: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở E.coli, khi môi trường có lactôzơ thì A. Prôtêin ức chế không gắn vào vùng vận hành B. Prôtêin ức chế không được tổng hợp C. Sản phẩm của gen cấu trúc không được tạo ra D. ARN-polimeraza không gắn vào vùng …

Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở E.coli, khi môi trường có lactôzơ thìRead More »