Trắc nghiệm PP tích phân từng phần

Đề bài: Cho tích phân (I = intlimits_1^e {x{{ln }^2}x{rm{dx}}.} ) Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Câu hỏi: Cho tích phân (I = intlimits_1^e {x{{ln }^2}x{rm{dx}}.} ) Mệnh đề nào sau đây là đúng? A. (I = left. {{x^2}{{ln }^2}x} right|_1^e – 2intlimits_1^e {xln {rm{xdx}}} .) B. (I = frac{1}{2}left. {{x^2}{{ln }^2}x} right|_1^e – 2intlimits_1^e {xln {rm{xdx}}} .) C. (I = frac{1}{2}left. {{x^2}{{ln }^2}x} right|_1^e + 2intlimits_1^e {xln {rm{xdx}}} .) D. …

Đề bài: Cho tích phân (I = intlimits_1^e {x{{ln }^2}x{rm{dx}}.} ) Mệnh đề nào sau đây là đúng?Read More »