Trắc nghiệm ôn tập Chương 4 giải tích 12

 Môđun của số phức z thỏa mãn điều kiện (3z – (overline z ))(1 + i) – 5z = 8i – 1 là

Câu hỏi: Môđun của số phức z thỏa mãn điều kiện (3z – (overline z ))(1 + i) – 5z = 8i – 1 là A. 1 B. 5 C. (sqrt {13} ) D. 13 Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải     Đáp án đúng: C Đặt z …

 Môđun của số phức z thỏa mãn điều kiện (3z – (overline z ))(1 + i) – 5z = 8i – 1 làRead More »