Trắc nghiệm ôn tập Chương 1 giải tích 12

Cho hàm số (y = frac{{3x + 2}}{{x + 2}}) có đồ thị (C). Những điểm trên (C), tại đó tiếp tuyến có hệ số góc bằng 4 có tọa độ là :

Câu hỏi: Cho hàm số (y = frac{{3x + 2}}{{x + 2}}) có đồ thị (C). Những điểm trên (C), tại đó tiếp tuyến có hệ số góc bằng 4 có tọa độ là : A. (-1 ;-1) và (-3 ;7) B. (1 ;-1) và (3 ;-7) C. (1 ;1) và (3 ;7) D. (-1 ;1) và (-3 ;-7) Đáp án đúng: A Hãy trả …

Cho hàm số (y = frac{{3x + 2}}{{x + 2}}) có đồ thị (C). Những điểm trên (C), tại đó tiếp tuyến có hệ số góc bằng 4 có tọa độ là :Read More »

Đặc điểm của đồ thị hàm số bậc ba là :

Câu hỏi: Đặc điểm của đồ thị hàm số bậc ba là : A. Luôn có trục đối xứng  B. Nhận đường thẳng nối hai cực trị làm trục đối xứng  C. Luôn có tâm đối xứng D. Luôn nhận điểm cực trị làm tâm đối xứng Đáp án đúng: C Hãy trả lời câu hỏi …

Đặc điểm của đồ thị hàm số bậc ba là :Read More »

Trong các hàm sô sau đây, hàm số nào có giá trị nhỏ nhất trân tập xác định ?

Câu hỏi: Trong các hàm sô sau đây, hàm số nào có giá trị nhỏ nhất trân tập xác định ? A. (y = {x^3} – 3{x^2} – 6) B. (y = {x^4} – 3{x^2} – 1) C. (y = frac{{2x + 1}}{{x – 1}}) D. (y = frac{{{x^2} + 3x + 5}}{{x – 1}}) Đáp …

Trong các hàm sô sau đây, hàm số nào có giá trị nhỏ nhất trân tập xác định ?Read More »