Trắc nghiệm Logarit và hàm số lôgarit

Đề bài: Biết rằng log2(log3(log4x)) = log3(log4(log2y)) = log4(log2(log3z)) = 0. Tính tổng x + y + z

—- Câu hỏi: Biết rằng log2(log3(log4x)) = log3(log4(log2y)) = log4(log2(log3z)) = 0. Tính tổng x + y + z A. 50 B. 58 C. 89 D. 111 Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Có vấn đề về lời giải xin các bạn để lại phản hồi …

Đề bài: Biết rằng log2(log3(log4x)) = log3(log4(log2y)) = log4(log2(log3z)) = 0. Tính tổng x + y + zRead More »

Đề bài: Cho (a = {log _2}3) và (b = {log _2}5.) Tính ({log _2}sqrt[5]{{360}}) theo a, b.

—- Câu hỏi: Cho (a = {log _2}3) và (b = {log _2}5.) Tính ({log _2}sqrt[5]{{360}}) theo a, b. A. (frac{1}{5}(2a + b + 3)) B. (frac{1}{5}(a + b + 3)) C. (frac{1}{5}(2a + 2b + 3)) D. (frac{1}{5}(2a + b + 1).) Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời …

Đề bài: Cho (a = {log _2}3) và (b = {log _2}5.) Tính ({log _2}sqrt[5]{{360}}) theo a, b.Read More »

Đề bài: Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn (b = log a + 1,c = log b + 2.) Khẳng định nào sau đây là đúng?

—- Câu hỏi: Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn (b = log a + 1,c = log b + 2.) Khẳng định nào sau đây là đúng? A. (log frac{a}{b} = b + c + 1)  B. (log left( {ab} right) = b + c – 3)  C. (log left( {ab} right) …

Đề bài: Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn (b = log a + 1,c = log b + 2.) Khẳng định nào sau đây là đúng?Read More »

Đề bài: Tính giá trị biểu thức 7log77 – log777

—- Câu hỏi: Tính giá trị biểu thức 7log77 – log777 A. 0 B. -6 C. 7 D. 1/7 Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Có vấn đề về lời giải xin các bạn để lại phản hồi cuối bài. Đáp án đúng: A 7log77 – log777 = 7 …

Đề bài: Tính giá trị biểu thức 7log77 – log777Read More »