Trắc nghiệm Hóa học 12 Bài 24

Cho các ion kim loại: Zn2+, Sn2+, Ni2+, Fe2+, Pb2+. Thứ tự tính oxi hoá giảm dần là?

Câu hỏi: Cho các ion kim loại: Zn2+, Sn2+, Ni2+, Fe2+, Pb2+. Thứ tự tính oxi hoá giảm dần là? A. Zn2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Pb2+. B. Pb2+ > Sn2+ > Fe2+ > Ni2+ > Zn2+. C. Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Zn2+. D. Sn2+ > Ni2+ > Zn2+ > Pb2+ > Fe2+. Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án …

Cho các ion kim loại: Zn2+, Sn2+, Ni2+, Fe2+, Pb2+. Thứ tự tính oxi hoá giảm dần là?Read More »

Vì sao khi tiến hành phản ứng với kim loại người ta hay cà sạch bề mặt kim loại?

Câu hỏi: Vì sao khi tiến hành phản ứng với kim loại người ta hay cà sạch bề mặt kim loại? A. Để loại bỏ lớp màng oxit bao bọc kim loại để phản ứng diễn ra đúng hiện tượng hơn B. Để tạo độ nhám trên bề mặt kim loại, làm tăng diện tích …

Vì sao khi tiến hành phản ứng với kim loại người ta hay cà sạch bề mặt kim loại?Read More »

Kim loại Cu không tan trong dung dịch:

Câu hỏi: Kim loại Cu không tan trong dung dịch: A. HNO3 loãng B. HNO3  đặc nóng C. H2SO4 đặc nóng D. H2SO4 loãng Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án đúng: D Cu là kim loại yếu, đứng sau H trong dãy hoạt động …

Kim loại Cu không tan trong dung dịch:Read More »

Kim loại nào trong số các kim loại Al, Fe, Ag, Cu có tính khử mạnh nhất:

Câu hỏi: Kim loại nào trong số các kim loại Al, Fe, Ag, Cu có tính khử mạnh nhất: A. Fe B. Ag C. Al D. Cu Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án đúng: C Dựa vào dãy điện hóa …

Kim loại nào trong số các kim loại Al, Fe, Ag, Cu có tính khử mạnh nhất:Read More »