Trắc nghiệm Hóa học 12 Bài 16

Chỉ dùng Cu(OH)2/OH- có thể phân biệt được tất cả các dung dịch riêng biệt sau 

Câu hỏi: Chỉ dùng Cu(OH)2/OH- có thể phân biệt được tất cả các dung dịch riêng biệt sau  A. Glucozơ, lòng trắng trứng, glixerin (glixerol), ancol etylic B. Glucozơ, matozơ, glixerin (glixerol), anđehit axetic C. Lòng trắng trứng, glucozơ, fructozơ, glixerin (glixerol) D. Saccarozơ, glixerin (glixerol), andehit axetic, ancol etylic Lời giải tham khảo: Hãy chọn …

Chỉ dùng Cu(OH)2/OH- có thể phân biệt được tất cả các dung dịch riêng biệt sau Read More »

Cho các chất sau : Ala – Ala – Gly ; Ala – Gly ; Gly – Ala – Phe – Phe – Gly ; Phe – Ala – Gly; Gly – Phe

Câu hỏi: Cho các chất sau : Ala – Ala – Gly ; Ala – Gly ; Gly – Ala – Phe – Phe – Gly ; Phe – Ala – Gly; Gly – Phe. Số chất có phản ứng màu biure là: A. 3. B. 5. C. 2. D. 4. Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả …

Cho các chất sau : Ala – Ala – Gly ; Ala – Gly ; Gly – Ala – Phe – Phe – Gly ; Phe – Ala – Gly; Gly – PheRead More »

Mô tả hiện tượng diễn ra khi đốt cháy Xenlulozơ?

Câu hỏi: Mô tả hiện tượng diễn ra khi đốt cháy Xenlulozơ? A. Cháy từ từ, có khí không mùi thoát ra. B. Cháy mãnh liệt, không có sự thoát khí C. Cháy mạnh, có khí không mùi thoát ra D. Cháy từ từ, không có sự thoát khí Lời giải tham khảo: Hãy chọn …

Mô tả hiện tượng diễn ra khi đốt cháy Xenlulozơ?Read More »

Chất nào sau đây phản ứng với Cu(OH)2 /NaOH tạo dung dịch màu tím?

Câu hỏi: Chất nào sau đây phản ứng với Cu(OH)2 /NaOH tạo dung dịch màu tím? A. Anbumin. B. Glucozơ. C. Glyxyl alanin. D. Axit axetic. Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án đúng: A – Khi cho Anbumin (protein có trong …

Chất nào sau đây phản ứng với Cu(OH)2 /NaOH tạo dung dịch màu tím?Read More »

Giải thích vì sao khi nấu canh cua thì có gạch cua nổi lên?

Câu hỏi: Giải thích vì sao khi nấu canh cua thì có gạch cua nổi lên? A. Vì xảy ra phản ứng thủy phân Protein B. Do protein nhẹ hơn nước nên nổi lên trên. C. Do sự đông tụ Protein D. Do sự đông tụ Lipit Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời …

Giải thích vì sao khi nấu canh cua thì có gạch cua nổi lên?Read More »