Trắc nghiệm Hàm số phân thức

Đề: Cho (C) là đồ thị hàm số  (y = frac{{x + 1}}{{x – 2}}). Tìm các điểm trên (C) sao cho tổng khoảng cách từ điểm đó đến 2 tiệm cận là nhỏ nhất.

Câu hỏi: Cho (C) là đồ thị hàm số  (y = frac{{x + 1}}{{x – 2}}). Tìm các điểm trên (C) sao cho tổng khoảng cách từ điểm đó đến 2 tiệm cận là nhỏ nhất. A. (1;1) B. (left( {2 + sqrt 3 ;1 + sqrt 3 } right);left( {2 – sqrt 3 ;1 …

Đề: Cho (C) là đồ thị hàm số  (y = frac{{x + 1}}{{x – 2}}). Tìm các điểm trên (C) sao cho tổng khoảng cách từ điểm đó đến 2 tiệm cận là nhỏ nhất.Read More »

Đề: Cho hàm số (y = frac{{x + 2}}{{x – 1}}) có đồ thị (C). Khẳng định nào sau đây là sai?

Câu hỏi: Cho hàm số (y = frac{{x + 2}}{{x – 1}}) có đồ thị (C). Khẳng định nào sau đây là sai? A. Hàm số nghịch biến trên (left( {0, + infty } right)). B. (C) có tâm đối xứng I(1;1). C. (C) có một tiệm cận ngang. D. (C) không có điểm chung với đường …

Đề: Cho hàm số (y = frac{{x + 2}}{{x – 1}}) có đồ thị (C). Khẳng định nào sau đây là sai?Read More »

Đề: Cho hàm số (y = frac{{x + 2}}{{x – 1}}) có đồ thị (C), tìm hàm số có đồ thị (C’) đối xứng với (C) qua gốc tọa độ O?

Câu hỏi: Cho hàm số (y = frac{{x + 2}}{{x – 1}}) có đồ thị (C), tìm hàm số có đồ thị (C’) đối xứng với (C) qua gốc tọa độ O? A. (y = frac{{x – 2}}{{x + 1}}) B. (y = frac{{2 – x}}{{x + 1}}) C. (y = frac{{x + 2}}{{x + 1}}) D. (y …

Đề: Cho hàm số (y = frac{{x + 2}}{{x – 1}}) có đồ thị (C), tìm hàm số có đồ thị (C’) đối xứng với (C) qua gốc tọa độ O?Read More »

Đề: Trên đồ thị (C) của hàm số (y = frac{{x – 6}}{{x – 2}}) có bao nhiêu điểm có tọa độ nguyên?

Câu hỏi: Trên đồ thị (C) của hàm số (y = frac{{x – 6}}{{x – 2}}) có bao nhiêu điểm có tọa độ nguyên? A. 3 B. 4 C. 6 D. 7 Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Có vấn đề về lời giải xin các bạn …

Đề: Trên đồ thị (C) của hàm số (y = frac{{x – 6}}{{x – 2}}) có bao nhiêu điểm có tọa độ nguyên?Read More »