Trắc nghiệm hàm nhất biến nhận biết

Đề: Cho hàm số (y = frac{{x + 2}}{{x – 1}}) có đồ thị (C). Khẳng định nào sau đây là sai?

Câu hỏi: Cho hàm số (y = frac{{x + 2}}{{x – 1}}) có đồ thị (C). Khẳng định nào sau đây là sai? A. Hàm số nghịch biến trên (left( {0, + infty } right)). B. (C) có tâm đối xứng I(1;1). C. (C) có một tiệm cận ngang. D. (C) không có điểm chung với đường …

Đề: Cho hàm số (y = frac{{x + 2}}{{x – 1}}) có đồ thị (C). Khẳng định nào sau đây là sai?Read More »