Trắc nghiệm GDCD

Hiệp ước biên giới đất liền Việt Nam kí với Trung Quốc năm nào?

Câu hỏi: Hiệp ước biên giới đất liền Việt Nam kí với Trung Quốc năm nào? A. 30/12/1999 B. 30/12/1987 C. 30/12/1978 D. 30/12/1980 Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án đúng: A Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi …

Hiệp ước biên giới đất liền Việt Nam kí với Trung Quốc năm nào?Read More »

25/12/2000 Việt Nam đã kí với Trung Quốc hiệp định gì? 

Câu hỏi: 25/12/2000 Việt Nam đã kí với Trung Quốc hiệp định gì?  A. Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ B. Hiệp định hợp tác nghề cá trên Vịnh Bắc Bộ C. Hiệp định biên giới đất liền D. A, B đúng Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem …

25/12/2000 Việt Nam đã kí với Trung Quốc hiệp định gì? Read More »

Vai trò của pháp luật đối với hòa bình và sự phất triển tiến bộ của nhân loại

Câu hỏi: Vai trò của pháp luật đối với hòa bình và sự phất triển tiến bộ của nhân loại A. Pháp luật là phương tiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia B. Pháp luật là cơ sở để xây dựng và phát triển tình hữu nghị giữa …

Vai trò của pháp luật đối với hòa bình và sự phất triển tiến bộ của nhân loạiRead More »

Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo dựa vào Điều thứ mấy trong Luật khiếu nại, tố cáo

Câu hỏi: Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo dựa vào Điều thứ mấy trong Luật khiếu nại, tố cáo A. Điều 17 Luật Khiếu nại, tố cáo B. Điều 48 Luật Khiếu nại, tố cáo C. Điều 56 Luật Khiếu nại, tố cáo D. Điều 58 Luật Khiếu nại, tố cáo Lời giải …

Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo dựa vào Điều thứ mấy trong Luật khiếu nại, tố cáoRead More »

Quy trình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo gồm mấy bước

Câu hỏi: Quy trình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo gồm mấy bước A. 4 B. 5 C. 3 D. 6 Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án đúng: A Hãy suy nghĩ và trả lời …

Quy trình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo gồm mấy bướcRead More »

Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại dựa vào Điều thứ mấy trong Luật khiếu nại, tố cáo

Câu hỏi: Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại dựa vào Điều thứ mấy trong Luật khiếu nại, tố cáo A. Điều 20 Luật Khiếu nại, tố cáo B. Điều 17 Luật Khiếu nại, tố cáo C. Điều 58 Luật Khiếu nại, tố cáo D. Điều 53 Luật Khiếu nại, tố cáo Lời giải tham …

Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại dựa vào Điều thứ mấy trong Luật khiếu nại, tố cáoRead More »

Quyền bầu cử của công dân thực hiện theo các nguyên tắc:

Câu hỏi: Quyền bầu cử của công dân thực hiện theo các nguyên tắc: A. Bầu cử phổ thông B. Bình đẳng C. Trực tiếp và bỏ phiếu kín D. A, B, C Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án đúng: …

Quyền bầu cử của công dân thực hiện theo các nguyên tắc:Read More »