Trắc nghiệm đa diện đều

[Đa diện đều] Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai? A.  Chỉ có năm loại hình đa diện đều. B.  Hình hộp chữ nhật có diện tích các mặt bằng nhau là hình đa diện đều.  C.  Tâm các mặt của hình lập phương tạo thành đa diện đều. D.  Hình chóp tam giác đều là …

[Đa diện đều] Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?Read More »

[Đa diện đều] Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? A.  Hình tạo bởi hai tứ diện đều ghép với nhau là một đa diện lồi. B.  Tứ diện là đa diện lồi. C.  Hình lập phương là đa diện lồi. D.  Hình hộp là đa diện lồi. ============= plugin Đáp án đúng: A Tứ diện, lập …

[Đa diện đều] Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?Read More »