Toán lớp 8

Bài 28 trang 48 sgk Toán 8 tập 2, Cho bất phương trình x2 > 0…

Cho bất phương trình x2 > 0. Bài 28 trang 48 sgk toán 8 tập 2 – Bất phương trình bậc nhất một ẩn Cho bất phương trình x2 > 0 a) Chứng tỏ x = 2, x = -3 là nghiệm của bất phương trình đã cho. b) Có phải mọi giá trị của …

Bài 28 trang 48 sgk Toán 8 tập 2, Cho bất phương trình x2 > 0…

Read More »